Publicity Chairs


Scott Fowler, Linkoping University, Sweden

Xiaokang Wang, St. Francis Xavier University, Canada

Qin Liu, Hunan University, China